Podmínky použití

§1 Platnost a definice

KünzlerBachmann Directmarketing AG (dále jen „KünzlerBachmann“) nabízí prostřednictvím svého webu https://www.xcampaign.info služby související s e-mailovými a/nebo SMS marketingovými nástroji; a to prostřednictvím technické platformy XCAMPAIGN®-Light (dále jen „platforma“ nebo „XC-Light“) jako poskytovatele aplikačních služeb. KünzlerBachmann je certifikovaným partnerem Aliance certifikovaných odesílatelů (CSA).

Tyto podmínky používání (PP) upravují obsah uživatelského vztahu mezi společností KünzlerBachmann a uživatelem. Kromě toho platí zásady ochrany osobních údajů https://www.xcampaign.info/switzerland-de/privacy/. KünzlerBachmann nabízí využívání služeb pouze na základě těchto PP a je v rozporu s platností všeobecných podmínek uživatelů. Případné individuální smluvní dohody, které jsou dohodnuty mezi KünzlerBachmann a uživatelem, mají přednost před těmito PP. Pojmy použité v PP jsou definovány následovně:

"Uživatel" je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb KünzlerBachmann a uzavírá tak smluvní vztah se společností KünzlerBachmann.

"Služby" jsou funkce, které společnost KünzlerBachmann poskytuje uživateli prostřednictvím platformy na webu, jako je posílání SMS a e-mailů, poskytování zpráv nebo optimalizace doručitelnosti odeslaných zpráv. Seznam funkcí je uveden zde.

"Zpracovatel" je kdokoli, kdo provádí zpracování údajů jménem správce údajů. KünzlerBachmann jedná jako zpracovatel jménem uživatele, který definuje účel a prostředky zpracování údajů. KünzlerBachmann může k provádění zpracování údajů použít také jiné zpracovatele („dílčí zpracovatele“).

"Data uživatelů" jsou takové údaje, které společnost KünzlerBachmann pro uživatele zpracovává v rámci poskytování služeb.

"Osobní údaje" jsou informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

"Strany" jsou KünzlerBachmann a uživatel.

§2 Registrace, uživatelský účet, smlouva o užívání

Užívání služeb vyžaduje, aby si uživatel vytvořil online účet („Účet“). Smlouva o užívání vstoupí v platnost aktivací účtu společností KünzlerBachmann po dokončení procesu registrace, včetně těchto PP.

Künzler-Bachmann neprodleně elektronicky potvrdí registraci a smlouvu o užívání, jakož i rezervaci balíčků a doplňkových služeb uživateli na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem.

Po aktivaci účtu má uživatel - v závislosti na vybraném balíčku - v nejlepším případě možnost vytvořit několik uživatelských účtů. Uživatel odpovídá za akce jím registrovaných uživatelů, jako by byli jeho vlastní.

Při vytváření účtu se uživatel zavazuje pravdivě poskytnout požadované informace, zejména své příjmení, jméno, e-mailovou adresu a jméno a adresu své společnosti. Tyto údaje budou zpracovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

Uživatel je odpovědný za přesnost jím poskytovaných informací a zavazuje se, že bude své údaje neprodleně aktualizovat nebo bude informovat společnost Künzler-Bachmann o jakýchkoli změnách v těchto informacích.

Uživatel nezveřejní přístup k účtu třetím stranám a přijme vhodná opatření, aby třetím stranám zabránil v přístupu k jeho účtu. Uživatel je odpovědný za akce provedené v rámci jeho účtu.

Uživatel souhlasí, že v případě podvodného nebo jiného neoprávněného použití jeho účtu bude okamžitě informovat společnost KünzlerBachmann a že bude okamžitě měnit své přístupové heslo. Veškeré náklady, vyplývající z neoprávněného použití účtu uživatele, dokud o tom není informována společnost KünzlerBachmann, hradí uživatel.

KünzlerBachmann neodpovídá za škody vzniklé v důsledku používání účtu třetími stranami, se souhlasem uživatele nebo bez jeho souhlasu, ledaže KünzlerBachmann odpovídá za použití třetí stranou.

KünzlerBachmann ukládá zprávy odeslané prostřednictvím své platformy jménem uživatele. Distribuční seznamy jsou udržovány, pokud uživatel správně nastavil a aktualizoval svůj účet. Künzler-Bachmann chrání integritu, důvěrnost a bezpečnost důvěrných informací uživatele na odpovídající úrovni ochrany s přihlédnutím k aktuálnímu stavu techniky, nákladům na implementaci a druhu, rozsahu, okolnostem a účelům zpracování, jakož i různé pravděpodobnosti výskytu a závažnosti jakýchkoli rizik.

§3 Balíčky, předplacené služby, další služby a odměny

3.1 Balíčky

Uživatel uzavírá smlouvu o užívání pouze pro jeden balíček. V tomto ohledu má uživatel na výběr mezi různými balíčky (bezplatnými, měsíčními, ročními), z nichž každý obsahuje konkrétní termín a konkrétní škálu funkcí. V závislosti na balíčku vybraném uživatelem mohou e-maily odeslané uživatelem obsahovat odkaz na platformu (např. odeslaný XC-Light).

Každý balíček má určitý objem odeslání, který si uživatel může vybrat při rezervaci svého balíčku. Objem odesílání je maximální počet e-mailů nebo SMS, které může uživatel odeslat za jeden měsíc na základě balíčku, který si objednal. Pokud uživatel objem odeslání nevyužije, jeho platnost vyprší na konci měsíce.

3.2 Další služby (kredity)

Uživatel si může dodatečně zakoupit e-mailové nebo SMS kredity na dobu používání dohodnutou v době objednávky. Ty dávají uživateli právo využívat služby v odpovídajícím rozsahu nad rámec balíčku rezervovaného uživatelem, tj. zasílat určitý počet e-mailů nebo SMS příjemcům využívajícím služby. Existují samostatné e-mailové kredity a kredity SMS, které uživatele opravňují k odesílání e-mailů nebo SMS v příslušné přenosové cestě a nelze je vyměňovat, účtovat ani převádět.

Pokud uživatel nevyužije kredity ve sjednané době používání nebo do data vypršení platnosti, končí jejich platnost.

3.3 Další přídavné služby

KünzlerBachmann nabízí další služby (např. vytvoření předlohy mailingu, responzivní design, testování doručené pošty atd.), které lze na webu závazně objednat - pokud jsou zpoplatněny - kliknutím na tlačítko „objednat za poplatek“.

Po výběru návrhu předlohy mailingu obdrží uživatel od KünzlerBachmann dotazník týkající se obsahu a designu šablony (např. ohledně loga, položek nabídky atd.). Po jeho zodpovězení a získání příslušných objektů (např. grafiky, obrázků, log, textů) z něj KünzlerBachmann vytvoří návrh. Uživatel udělí společnosti KünzlerBachmann souhlas do 2 týdnů od přijetí nebo bude informovat společnost KünzlerBachmann o jakýchkoli specifikacích úpravy. Uživatel má nárok na dvě opravy zdrama, jejichž postup a podmínky jsou stanoveny následovně: Specifikace opravy musí zahrnovat všechny položky, které má zpracovat KünzlerBachmann. V případě, že jsou nutné opravy, bude revidovaná předloha předána uživateli v přiměřené lhůtě. Uživatel tímto uděluje uvolnění nebo přijetí do 2 týdnů nebo informuje KünzlerBachmann o dalších specifikacích oprav; další specifikace oprav se mohou vztahovat pouze na opravy provedené společností KünzlerBachmann. Další žádosti o změny nebo jiné než nepodstatné doplňkové služby na popud uživatele (např. tvorba grafiky) jsou předmětem samostatné objednávky. Uživateli budou samostatně fakturovány náklady z toho vyplývající v souladu s obecnými sazbami společnosti KünzlerBachmann.

Užívací práva ke všem předlohám a předlohám mailingu, které jsou uvedeny do provozu, jsou spojeny s používáním služeb. Zejména nesmějí být uloženy na vlastních serverech ani použity jinými poskytovateli služeb.

3.4 Odměna

Uzavřením smlouvy o užívání balíčku se uživatel zavazuje zaplatit dohodnutou odměnu společnosti KünzlerBachmann. Za další služby musí uživatel společnosti KünzlerBachmann zaplatit odměnu sjednanou v každém případě. Uživatel je povinen zaplatit předem.

Ceny zobrazené na webových stránkách jsou bez poplatků a příslušné daně z přidané hodnoty. Podle dohody a v souladu s příslušnými právními požadavky mohou být účtovány další poplatky.

§4 Využívání služeb

4.1 Dodržování příslušných předpisů

Každá strana prohlašuje, že bude dodržovat zákonná ustanovení vztahující se na její činnost. Uživatel zajistí, aby využíváním služeb neporušoval žádné zákony a předpisy ani příslušné mezinárodní dohody, zejména švýcarské právo, právo země, ve které má uživatel sídlo, a právo země, ve které mají své obvyklé bydliště osoby uvedené v distribučních seznamech uživatele. Je třeba zejména dodržovat předpisy v oblasti hospodářské soutěže, trestního práva, autorského práva, duševního vlastnictví a ochrany údajů, předpisy na ochranu nezletilých a další práva třetích osob. Uživatel musí zejména dodržovat všechny stávající zákonné povinnosti poskytovat informace, např. o odvolatelnosti souhlasů a odhlášení z e-mailů.

Uživatel zajistí, aby měl výslovný a stále platný souhlas dotyčného příjemce nebo zákonné povolení k odesílání nebo přijímání reklamy nebo komerčních sdělení. Pokud uživatel není schopen prokázat zákonný souhlas a platný souhlas příjemce pro zasílání reklamních zpráv, je zákazník povinen zaplatit smluvní pokutu, pokud z tohoto důvodu obdrží KünzlerBachmann oprávněnou stížnost nebo varování.

Smluvní pokuta činí:

 • 50,00 CHF v případě stížnosti příjemce e-mailu společnosti KünzlerBachmann, což má za následek snahu společnosti KünzlerBachmann o zpracování (např. telefonické řešení, zpracování e-mailu);

 • 500,00 CHF v případě varování příjemce e-mailu, konkurenta nebo oprávněného sdružení nebo organizace;

 • 5 000,00 CHF v případě stížnosti na Alianci certifikovaných odesílatelů, která může vést k napomenutí nebo ztrátě statusu bílé listiny.

Mezi způsobilá sdružení patří instituce oprávněné podávat kolektivní žaloby podle čl. 10 odst. 2 UWG. KünzlerBachmann si vyhrazuje právo uplatňovat nároky na náhradu škody; v takovém případě bude smluvní pokuta připsána proti nároku na náhradu škody.

4.2 Práva na užívání, duševní vlastnictví

4.2.1 Práva duševního vlastnictví uživatele

Uživatel uděluje společnosti KünzlerBachmann všechna práva nezbytná pro plnění smlouvy (zejména práva na jména, ochranné známky, autorská práva, práva k ochranným známkám a corporate identity).

Uživatel zajišťuje:

 • že vlastní práva na užívání práv duševního vlastnictví a průmyslového vlastnictví přiznaná společnosti KünzlerBachmann a že byl schopen tato práva udělit a že tato práva nebyla nijak postoupena, zastavena, zatěžována ani nijak převedena na třetí osoby;

 • že nezpůsobil ani nezpůsobí (ani postoupením třetí straně), ani jiným způsobem nic, co by mohlo ovlivnit tato práva na užívání duševního a průmyslového vlastnictví;

 • že při používání služeb nepoužívá žádný obsah, který by mohl porušovat práva třetích osob;

 • že nebyly vyřešeny ani zahájeny žádné právní spory nebo řízení týkající se práv duševního vlastnictví uživatele.
  Uživatel dále souhlasí s tím, že odškodní KünzlerBachmann za veškeré nároky třetích stran, včetně přiměřených nákladů na právní ochranu nebo pokutu, kterým je KünzlerBachmann vystaven v důsledku nedodržení tohoto nařízení.

4.2.2 Práva duševního vlastnictví KünzlerBachmann

Veškerý obsah, zejména počítačové programy, služby, procesy, vzory, technologie, ochranné známky, štítky a vynálezy použité nebo přístupné prostřednictvím webových stránek, jsou duševním vlastnictvím společnosti KünzlerBachmann nebo jejích poskytovatelů licencí. Uživatel výslovně uznává výše uvedenou ochranu.

Uživatelé se zavazují, že nebudou používat webové stránky, služby ani žádný z výše uvedených prvků k jiným účelům, než jaké stanoví smlouva. Uživateli je výslovně zakázáno používat služby k poskytování služeb jiným společnostem.

4.3 Ochrana osobních údajů třetích stran

Za účelem poskytování služeb má KünzlerBachmann přístup k informacím obsaženým v e-mailových distribučních seznamech vytvořených uživateli, jakož i k předmětu a obsahu e-mailů zasílaných prostřednictvím služeb do distribučních seznamů uživatele. Tyto informace obsahují osobní údaje třetích stran.

4.3.1 Odpovědnost uživatelů v souvislosti s osobními údaji

Jako odesílatel e-mailů a uživatel distribučních seznamů je uživatel odpovědný za zpracování osobních údajů obsažených v těchto e-mailech a distribučních seznamech v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud má uživatel bydliště v Evropské unii nebo pokud jeho e-maily nebo distribuční seznamy obsahují osobní údaje osob s bydlištěm v Evropské unii, musí uživatel zajistit, aby dodržoval ustanovení nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 („GDPR“).

Uživatel se zavazuje, že při získávání a následném zpracování osobních údajů bude plně dodržovat příslušné zákony o ochraně údajů, zejména GDPR, a tímto to také zajišťuje. Tato povinnost nebo záruka se týká zejména, ale nikoli definitivně, dodržování zásad zpracování údajů (viz čl. 6 GDPR: zákon o zpracování údajů, požadavek vyčlenění, požadavek transparentnosti, zásada proporcionality), jakož i povinnost poskytovat informace (viz Článek 13 f. GDPR). Uživatel tímto zaručuje, že bude zpracovávat pouze osobní údaje, které byly získány v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, tj. pokud byly dotčené osoby transparentně informovány o získávání a zpracování údajů.

Pokud jsou osobními údaji e-mailové adresy, je uživatel také povinen a tímto zaručuje, že získá potřebné informace a souhlas k použití těchto e-mailových adres pro marketingové účely (také třetími stranami).

Uživatel se dále zavazuje, že na své webové stránce a ve svých dalších dokumentech, v jasné formě a v souladu se všemi příslušnými zákony, jasně uvede své zásady ochrany osobních údajů, které rovněž upravují zpracování údajů podle této smlouvy. Musí rovněž informovat dotčené osoby o jejich právech v tomto ohledu.

Pokud si uživatel přeje zpracovávat osobní údaje podle této smlouvy, o jejichž zpracování nebyly dotčené osoby dosud informovány, je povinen zajistit, aby byly poskytnuty dostatečné informace, a pokud to vyžaduje zákon o ochraně údajů, získat další informace a v případě potřeby souhlas se zpracováním údajů.

Za dodržení povinnosti uchovávat osobní údaje, které nahraje na web, nese výhradní odpovědnost uživatel. Je výlučnou odpovědností uživatele vymazat osobní údaje po uplynutí doby uchovávání. Společnost KünzlerBachmann smaže údaje na konci smluvního vztahu s uživatelem, pokud společnost KünzlerBachmann nemá zákonné povolení ukládat data po delší dobu.

Uživatel má dále zakázáno zahrnout do nahraných e-mailů nebo distribučních seznamů zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu článku 9 GDPR, zejména údaje o zdraví, údaje o odsouzeních a trestných činech, čísla sociálního zabezpečení a čísla bankovních karet.

Uživatel je povinen plně odškodnit společnost KünzlerBachmann v případě porušení povinností a záruk uvedených v této části 4.3.1. proti nárokům třetích osob, které uplatňují vůči KünzlerBachmann, a ponese náklady a výdaje (včetně nákladů na právní zastoupení a soudních nákladů), které KünzlerBachmann vzniknou v důsledku těchto nároků.

4.3.2 Ochrana osobních údajů uživatele

KünzlerBachmann přijímá veškerá nezbytná opatření v souladu s čl. 32 GDPR zajistit bezpečnost osobních údajů, zejména zabránit jejich padělání, poškození nebo přístupu neoprávněných třetích stran.

Mezi tato opatření patří:

 • Víceúrovňový firewall

 • Osvědčená antivirová ochrana a detekce pokusů o hackerství

 • Šifrovaný přenos dat s technologií SSL/https/VPN

 • Datová centra certifikovaná podle ISO 27001

Přístup ke službám navíc vyžaduje ověření přihlašovaných osob pomocí individuálního přístupového kódu a hesla, přičemž tyto osoby musí splňovat pokyny vydané KünzlerBachmann. Heslo a přístupový kód jsou dostatečně zabezpečené a jsou pravidelně obnovovány.

4.3.3 Podmínky zpracování zakázky

KünzlerBachmann jedná jménem uživatele jako zpracovatel a zavazuje se dodržovat povinnosti popsané v příloze 1.

V této souvislosti se stanoví, že:

 • uživatel může své distribuční seznamy kdykoli stáhnout ze svého osobního účtu KünzlerBachmann kliknutím na tlačítko „Exportovat“.

 • osobní údaje obsažené v distribučních seznamech mohou být poskytnuty třetím stranám pouze v následujících případech:

(i) na pokyn uživatele potvrzující, že subjekt údajů dal svůj souhlas se zveřejněním;

(ii) na žádost příslušných orgánů, soudním příkazem nebo v průběhu soudního řízení.

4.4 Zakázaná použití

Používání služeb je povoleno pouze uživateli a nesmí být bezplatně nebo za poplatek zpřístupněno, přiřazeno nebo převedeno na třetí strany. Používání je omezeno na jeden (1) účet na jednoho uživatele, pokud není dohodnuto jinak.

Jakékoli použití služeb uživatelem, které by mohlo poškodit, deaktivovat nebo přetížit infrastrukturu společnosti KünzlerBachmann nebo systémy a sítě k ní připojené, nebo které by mohlo zhoršit využívání služeb jinými uživateli, je zakázáno.

Jakýkoli pokus uživatele o neoprávněný přístup ke službám, jiným účtům, počítačovým systémům nebo jiným sítím připojeným k serveru KünzlerBachmann nebo k některé ze služeb, hackerstvím nebo jinými způsoby, je zakázán.

Používání služeb k ukládání nebo přenosu nelegálního obsahu nebo v souvislosti s nebo k propagaci nelegálních aktivit je zakázáno, např. obsah týkající se nelegálních drog, hackerských programů, pokynů k montáži nebo výrobě bomb, granátů nebo jiných zbraní, materiálů obsahujících nebo podporujících násilí na dětech.

Jakékoli používání služeb uživatelem, které porušuje zákonná ustanovení týkající se telemarketingu, e-mailového marketingu, antispamu, phishingu nebo ochrany osobních údajů, je zakázáno.

Jakékoli použití služeb, které porušuje práva třetích stran, je zakázáno.

V případě porušení ustanovení tohoto článku 4.4 si společnost KünzlerBachmann vyhrazuje právo napomenutí zákazníka a/nebo úplné nebo částečné zablokování přístupu uživatele ke službám. KünzlerBachmann si také vyhrazuje právo jinak odepřít nebo omezit přístup uživatele k jeho účtu nebo službám, pokud použití účtu porušuje tyto PP nebo právní předpisy týkající se zasílání reklamy. Při rozhodování o zablokování účtu nebo odmítnutí či omezení služeb vezme společnost KünzlerBachmann náležitě v úvahu oprávněné zájmy uživatele.

Následující témata jsou v rámci služeb a na webových stránkách KünzlerBachmann zakázána:

 • Reklamní obsah, který oslavuje násilí, je diskriminační, zakázaný zákonem, škodlivý pro nezletilé, nemorální nebo ohrožující veřejný pořádek a bezpečnost

 • Extrémistický obsah nebo úsilí namířené proti svobodnému demokratickému řádu

 • Úbytek váhy

 • Obchodování nebo směna měn, podvodné akcie a burzovní transakce

 • Nabídky práce z domova, ve kterých je slibován rychlý a vysoký zisk, pyramidové a jiné podvodné systémy

 • Pornografie

 • Náprava problémů s erekcí

 • Nepoctivé získávání zaměstnanců

 • Nabídka virtuálních měn (Initial Coin Offering (ICO))

 • Jiný ilegální obsah

Účty k následujícím tématům jsou povoleny pouze za určitých podmínek:

 • Jasnovidectví, věštba a astrologie

 • Hazardní hry a další peněžní hry

 • Seznamovací služby

 • Zprávy kontaktům ze sociálních sítí jako LinkedIn, Xing a Viadeo

§5 Vymezení služeb, odpovědnost a záruka

5.1 Výkon a odpovědnost společnosti KünzlerBachmann

Společnost KünzlerBachmann vynaloží veškeré úsilí v souladu s uznávanými technologickými pravidly, aby uživateli umožnila vykonávat služby v souladu s PP, ale nezaručuje neomezenou dostupnost ani neexistenci chyb.

Provozní doba je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, kromě času potřebného pro nezbytné údržbové práce v datovém centru, které ovlivňují služby. KünzlerBachmann zaručuje průměrnou časovou dostupnost 98% za měsíc. To nezahrnuje odstávky, které nejsou způsobeny porušením povinností společnosti KünzlerBachmann, jako jsou útoky na systémy operátora třetími stranami, selhání hardwaru bez zavinění operátora nebo případy vyšší moci, jakož i související údržbářské práce a plánované prostoje. Společnost KünzlerBachmann může dočasně přerušit přístup ke službám za účelem údržby. V takovém případě společnost KünzlerBachmann uživatele upozorní předem a omezí dobu přerušení na minimum. Při odesílání zpráv končí povinnost společnosti KünzlerBachmann, jakmile zpráva řádně opustí svůj systém. Společnost KünzlerBachmann zejména nezaručuje, že se zpráva skutečně dostane k příjemci nebo že nedojde k žádným chybám v příjmu, pokud k tomu nedojde kvůli nefunkčnosti služeb, ale kvůli okolnostem mimo kontrolu KünzlerBachmann. Chyby příjmu mimo sféru vlivu KünzlerBachmann jsou například u takových e-mailů, kdy je e-mail zachycen filtrem SPAM, poštovní schránka je plná, e-mailová adresa neexistuje, je nesprávná nebo je na takzvaném Robinsonově seznamu. Například chyba příjmu SMS je mimo vliv KünzlerBachmann, pokud je koncové zařízení vypnuté, nemá přístup k síti, paměť je plná, číslo neexistuje nebo je na takzvaném Robinsonově seznamu. Uživatel je i nadále povinen zaplatit odpovídající poplatek v případě chyb při přijetí, které nejsou v oblasti vlivu KünzlerBachmann. Za žádných okolností není společnost KünzlerBachmann odpovědná za realizaci ekonomických nebo jiných očekávání uživatele, pokud jde o zasílání zpráv.

Pokud KünzlerBachmann zjistí, že e-mailové adresy nahrané uživatelem neexistují, přestaly existovat, nebo jsou nesprávné, pak tyto adresy nebudou naimportovány do distribučního seznamu a ani se na ně nebudou zasílat zprávy. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že takto získané informace o nedoručitelných adresách mohou být využita dalé i jinými uživateli.

5.2 Záruka společnosti KünzlerBachmann

Následující předpisy týkající se odpovědnosti a záruky společnosti KünzlerBachmann se vztahují na všechny nároky na náhradu škody a další nároky uživatele vyplývající v souvislosti s používáním služeb, bez ohledu na právní základ, na kterém jsou založeny.

KünzlerBachmann odpovídá za lehkou nedbalost pouze v případě porušení základních povinností, tj. povinností, které znemožňují řádné provedení smlouvy nebo účel smlouvy. Ve všech ostatních ohledech je odpovědnost společnosti KünzlerBachmann za lehkou nedbalost vyloučena v rozsahu povoleném zákonem.

KünzlerBachmann odpovídá za hrubě nedbalou škodu způsobenou jejími zástupci, omezenou na náhradu typické škody předvídatelné pro KünzlerBachmann v době uzavření smlouvy. Odpovědnost společnosti KünzlerBachmann je celkově omezena na odměnu, kterou uživatel zaplatil společnosti KünzlerBachmann za posledních 12 měsíců před vznikem škody.

Objektivní odpovědnost společnosti KünzlerBachmann v oblasti nájemního práva a obdobných užívacích vztahů za chyby, které již existovaly v době uzavření smlouvy, je výslovně vyloučena.

5.3 Odpovědnost a závazky uživatele

KünzlerBachmann má právo, nikoli však povinnost, sledovat obsah e-mailů nebo SMS, které uživatel zasílá prostřednictvím služeb. Za obsah zpráv odpovídá výhradně uživatel.

Uživatel je odpovědný za vytváření a ukládání záložních kopií veškerého obsahu zveřejněného na službách a webových stránkách.

Uživatel odpovídá za veškeré škody vzniklé společnosti KünzlerBachmann v důsledku nedodržení těchto podmínek ze strany uživatele, jakož i za porušení právního předpisu, úředního příkazu nebo ustanovení vyplývajících z mezinárodní smlouvy, pokud uživatel za takové porušení nenese odpovědnost. Uživatel odškodňuje KünzlerBachmann za veškeré škody, nároky a postihy třetích osob.

§6 Změny podmínek používání a nabídky

Společnost KünzlerBachmann může PP a nabídku upravit také s platností pro již existující smluvní vztahy podle níže popsaného postupu.

Uživatel bude o všech změnách informován e-mailem nebo přímo ve svém účtu a bude vyzván k přijetí změny, aby mohl nadále používat služby. Pokud je změna pro uživatele nepříznivá, má 30 kalendářních dnů na zrušení balíčku. Pokud společnost KünzlerBachmann neobdrží v této lhůtě oznámení o ukončení, považují se změny za schválené uživatelem.

PP a nabídka aktualizovaná podle nejnovějších změn jsou vždy k dispozici na webových stránkách.

§7 Termín, ukončení

Doba platnosti uživatelské smlouvy vychází z balíčku rezervovaného uživatelem.

Balíčky zdarma nemají konkrétní smluvní podmínky, každá strana může ukončit smlouvu o používání s výpovědní lhůtou od jednoho dne do konce následujícího dne.

Placené balíčky mají měsíční nebo roční trvání v závislosti na tom, co si uživatel objednal, když byla uzavřena uživatelská smlouva. Během této pevné doby nemůže smlouvu o užívání ukončit žádná ze stran řádným způsobem, ale pouze z dobrého důvodu.

Placené balíčky se automaticky prodlužují na konci období platnosti balíčku (např. jeden měsíc) o další období odpovídající původnímu období (podle příkladu: jeden měsíc). Kterákoli ze stran může zabránit automatickému prodloužení lhůty oznámením před koncem období.

Uživatel může zrušit uživatelskou smlouvu na svém účtu nebo e-mailem. Pokud uživatel ukončí smlouvu s uživatelem pro balíček, balíček bude pokračovat v provozu až do konce již zahájeného období a nebude obnoven. Jakýkoli kreditní zůstatek uživatele na konci období vyprší.

Právo stran ukončit smlouvu o užívání z dobrého důvodu zůstává nedotčeno. Společnost KünzlerBachmann je zejména oprávněna z dobrého důvodu smlouvu ukončit, pokud uživatel poruší PP.

V případě zrušení ze strany KünzlerBachmann bude mít uživatel možnost po dobu 2 týdnů zobrazit údaje uložené ve službách a v případě potřeby je obnovit.

§8 Vyšší moc

Strany nebudou odpovědné, pokud neplnění nebo zpoždění při plnění kterékoli z jejich povinností je způsobeno událostí vyšší moci.

Vyšší mocí se rozumí jakákoli vnější událost, které nelze zabránit a která brání jedné ze stran v plnění jejích povinností nebo je nadměrně ztěžuje.

Následující případy se považují za vyšší moc, aniž by byl tento seznam vyčerpávající:

 • Války, ozbrojené konflikty, nepokoje, povstání, sabotáže, teroristické činy;

 • Stávky;

 • Přírodní katastrofy, které vedou k poškození infrastruktury v KünzlerBachmann, jako jsou požáry, bouře, povodně, poškození vodou;

 • Infekční choroby nebo epidemie v místě plnění, které jsou relevantní pro poskytování služeb, pokud znemožňují poskytování služeb;

 • Státní nebo právní omezení, právní nebo regulační změny v marketingových formulářích, případy pozastavení, zrušení nebo zrušení schválení relevantním příslušným orgánem;

 • Přerušení sítě společnosti KünzlerBachmann, jejího subdodavatele nebo dodavatele v důsledku selhání počítače, zablokování telekomunikačních prostředků, bez ohledu na to, zda k nim došlo v důsledku vnějších útoků, přerušení přístupu služeb poskytovatelem nebo jinými osobami, jakož i jakýmikoli jinými událostmi, které nelze přičíst společnosti KünzlerBachmann, jejímu subdodavateli nebo dodavateli a která brání běžnému provádění poskytovaných služeb;

 • Přerušení napájení na více než 48 hodin; Každá strana informuje druhou stranu o jakékoli události vyšší moci.

§9 Referenční označení

KünzlerBachmann je oprávněn používat ve svých komunikačních médiích název společnosti a loga uživatele jako referenci. Uživatel bezplatně uděluje společnosti KünzlerBachmann potřebná užívací práva. Uživatel může toto oprávnění kdykoli odvolat e-mailem na adresu KünzlerBachmann.

§10 Zřeknutí se práv

Strany se dohodly, že jakýmkoliv souhlasem se situací jedné strany nevznikají druhé straně žádná práva v tomto ohledu. Tato tolerance navíc nebude vykládána jako vzdání se kteréhokoliv z dotčených práv.

§11 Rozhodné právo, jurisdikce

Smlouva o užívání a tyto Všeobecné podmínky podléhají výhradně švýcarskému hmotnému právu, s výjimkou ustanovení mezinárodního soukromého práva a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

Výlučným místem jurisdikce pro všechny spory mezi stranami, které vzniknou z uživatelského vztahu nebo v souvislosti s ním, jsou státní soudy v sídle společnosti Künzler-Bachmann. Společnost Künzler-Bachmann však může uživatele žalovat také na jeho obecném místě příslušnosti.

ANNEX 1 - Smlouva o zpracování osobních údajů

V rámci služeb poskytovaných uživateli zpracovává Künzler Bachmann osobní údaje jménem uživatele.

Zpracování prováděné společností KünzlerBachmann jménem uživatele je popsáno níže:

 • Ukládání seznamů kontaktů nahraných uživateli

 • Odesílání zpráv e-mailem nebo automatizovaným způsobem

 • Ukládání a analýza dat týkajících se doručitelnosti e-mailů

 • Uchovávání odhlášení a informací o daném uživateli

 • Uchovávání souhlasu (pokud uživatel používá formulář KünzlerBachmann ke shromažďování kontaktních údajů ze své vlastní webové stránky)

V tomto ohledu společnost KünzlerBachmann prohlašuje, že má dostatečné záruky ohledně provádění vhodných technických a organizačních opatření, že při zpracování splňuje požadavky GDPR, že zaručuje ochranu práv subjektu údajů a že se zavazuje dodržovat následující povinnosti:

1. Povinnosti společnosti Künzler-Bachmann

a) Pokyny pro uživatele

Künzler-Bachmann se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze za účelem poskytování služeb podle pokynů uživatele. Například společnosti Künzler-Bachmann je zakázáno poskytovat, pronajímat, předávat nebo jinak sdělovat osobní údaje jiné osobě, a to buď zcela nebo zčásti, a to i bezplatně, a používat osobní údaje k jiným účelům, než které jsou uvedeny obecně v podmínkách použití.

Pokud je společnost Künzler-Bachmann toho názoru, že jeden z pokynů poskytnutých uživatelem představuje porušení platných zákonů, musí společnost Künzler-Bachmann uživatele okamžitě informovat.

b) Soukromí a bezpečnost

Künzler-Bachmann zaručuje důvěrnost osobních údajů zpracovávaných v rámci služby. V tomto ohledu společnost KünzlerBachmann zajišťuje, aby (i) osobní údaje byly předány pouze osobám, které to potřebují, (ii) tyto osoby byly obeznámeny s pokyny uživatele a zavázaly se zpracovávat jimi svěřené osobní údaje pouze v přísném souladu s těmito pokyny a pro žádný jiný účel, (iii) se na ně vztahovala příslušná smluvní nebo zákonná povinnost mlčenlivosti, (iv) prošly nezbytným školením na ochranu osobních údajů.

Künzler-Bachmann se zavazuje zavést vhodná technická a organizační opatření k zachování důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů, zejména k zabránění jejich zfalšování, poškození nebo předání neoprávněným třetím stranám a obecně k ochraně osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, náhodná ztráta, poškození, distribuce nebo neoprávněný přístup a proti jakékoli formě nezákonného zpracování. Je třeba zdůraznit, že tato opatření, s přihlédnutím k současnému stavu techniky a nákladům spojeným s jejich prováděním, musí zajistit úroveň bezpečnosti odpovídající rizikům spojeným se zpracováním a povahou údajů, které mají být chráněny, aby zaručily úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající riziku.

c) Hlášení porušení ochrany osobních údajů

V případě narušení bezpečnosti, které má za následek zničení, ztrátu, poškození, neoprávněné vyzrazení nebo neoprávněný přístup k osobním údajům a údajům zpracovávaným společností KünzlerBachmann, se KünzlerBachmann zavazuje informovat uživatele okamžitě do 72 hodin od okamžiku, kdy se na incident přišlo.

Za takových okolností a po konzultaci s uživatelem se společnost KünzlerBachmann zavazuje přijmout nezbytná opatření k ochraně údajů a omezení negativních dopadů na dotčené osoby.

KünzlerBachmann se zavazuje poskytnout uživateli veškeré informace a veškerou přiměřenou pomoc, aby uživateli umožnil splnit jeho povinnosti informovat orgány ochrany údajů a případně subjekty údajů.

d) Podpora uživatele

KünzlerBachmann se zavazuje, že bude v maximální možné míře podporovat uživatele při plnění jeho vlastních povinností. KünzlerBachmann tedy musí:

 • zpracovávat odběry z distribučních seznamů jménem uživatele v jejich vlastním systému;

 • okamžitě reagovat na jakoukoliv žádost uživatele týkající se zpracovávaných osobních údajů, aby mohl uživateli odpovědět ve lhůtách stanovených na jakékoliv žádosti podané subjekty údajů (právo na přístup, právo na opravu, právo na zničení atd.) a obecně zohlednit povahu zpracování a pomoci uživateli prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření splnit jeho povinnost reagovat na žádosti subjektů údajů za účelem výkonu jejich práva;

 • okamžitě předat uživateli požadavky subjektů údajů týkající se výkonu jejich práv;

 • pomáhat a spolupracovat s uživatelem s cílem zajistit dodržování povinností, které pro něj vyplývají, v souladu s příslušnou právní situací, a zejména mu pomáhat zaručit bezpečnost osobních údajů, plnit povinnosti, které mu náleží v případě narušení bezpečnosti dat a pomáhat mu při provádění jakýchkoli opatření nezbytných před zpracováním, například při provádění analýzy dopadů.

e) Přístup k údajům / Mazání

Uživatel má přístup k osobním údajům zpracovávaným společností KünzlerBachmann kdykoli během plnění podmínek používání. Poté může tato data exportovat a - po ukončení smluvního vztahu - smazat prostřednictvím webové stránky.

KünzlerBachmann se zavazuje zničit všechny osobní údaje, a to maximálně do tří měsíců po ukončení smluvního vztahu. Návrat musí být doprovázen zničením stávajících kopií v informačních systémech společnosti KünzlerBachmann, pokud příslušné právní předpisy nevyžadují jejich úschovu.

2. Další zpracování úloh

Uživatel je informován a výslovně souhlasí s tím, že KünzlerBachmann může v rámci služeb využívat subdodavatele, kteří mají přístup k osobním údajům, které mu byly svěřeny, a kteří budou tyto údaje zpracovávat jménem KünzlerBachmann. Seznam ovlivněných zpracovatelů úloh je:

Mailprofiler Development s.r.o
Reznicka 1332/7
460 01 Liberec
Czech Republic

Částečná služba poskytovaná společností Mailprofiler Development s.r.o. je hosting serverů KünzlerBachmann.

V případě změny v seznamu svých zpracovatelů objednávek společnost KünzlerBachmann upozorní uživatele e-mailem nebo oznámením na zákaznickém účtu, přičemž má uživatel možnost předplatné zrušit, pokud nesouhlasí. Vezměte prosím na vědomí, že toto oznámení obsahuje všechny informace týkající se možných předání osobních údajů do třetích zemí.

Pokud KünzlerBachmann pověří jménem a na pokyn uživatele jiným zpracovatelům konkrétním zadáním, platí pro tyto zpracovatele stejné povinnosti týkající se ochrany údajů, jaké jsou uvedeny v těchto podmínkách používání, zejména pokud jde o poskytnutí dostatečných záruk ohledně provádění vhodných technických a organizačních opatření.

3. Předávání osobních údajů třetím zemím pro právní účely

Pokud bude společnost KünzlerBachmann přiměna provést takové předání údajů z důvodu platného práva, zavazuje se společnost KünzlerBachmann informovat uživatele o této zákonné povinnosti bezprostředně před zpracováním, ledaže by příslušné právní předpisy takové informace zakazovaly z důvodu veřejného zájmu.

Notice
Not implemented function

This function has not been implemented yet...